Tilaa ilmainen alkukartoitus


  Rekisterin nimi

  ICT DIRECT Finland Oy:n asiakas- & työntekijäehdokasrekisteri

  tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti. Voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta joko ilmoittaen siitä etukäteen tai ilmoittamatta. Suosittelemme, että aika ajoin vierailet uudelleen tällä tietosuojaselostesivulla muutoksien huomaamiseksi.

  Rekisterinpitäjä:

  ICT Direct Finland Oy
  Y-tunnus: 2575746-4
  Osoite: Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki
  Puhelin: 010 274 3190

  Rekisteriasioista vastaava henkilö:

  ICT Direct Finland Oy
  Ilpo Järvenpää, Toimitusjohtaja
  ilpo.jarvenpaa@ictdirect.fi

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

  Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU regulaatiota henkilötietojen tallentamisesta – tämä lyhennettynä on oheiset kuusi kohtaa:

  • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
  • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja.
  • Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
  • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
   Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä.
  • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää
  • Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna

  Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat: markkinointi, asiakasviestintä, myynti, markkinoinnin suunnittelu ja kohdentaminen, analysointi sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittäminen ja muut vastaavat käyttötarkoitukset. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot tai ostamme tiedot ulkoiselta palveluntarjoajalta. ICT Direct Finland Oy käyttää henkilötietoja myynti- ja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

  Keräämme ja tallennamme tietoa työntekijäehdokassuhteisiin liittyen. Pääasiallisia tiedon käyttötarkoituksia ovat: Suorahakuun ja rekrytointiin liittyvä osaamisen kartoitus, ehdokasviestintä, markkinointi ja markkinoinnin suunnittelu ja kohdentaminen, hakijakokemuksen kehittäminen, sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittäminen ja muut vastaavat käyttötarkoitukset. ICT Direct Finland Oy käyttää henkilötietoja rekrytointi- ja suorahakutarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

  Rekisterin tietosisältö:

  Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

  Kerättyjä tietoja ovat:

  • Etu- ja sukunimi
  • Titteli
  • Yhteystiedot (kuten yrityksen nimi, kontaktiedot jne.)
  • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
  • Markkinointilupa tai kielto
  • IP-osoitetieto tai muu tunniste
  • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
  • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
  • www sivujen osoite

  Säännönmukaiset tietolähteet:

  Tietolähteinä toimii muun muassa:

  • LinkedIn, Google Analytics, työnhakuportaalit ja sivustolla olevat työnhaku- sekä web-lomakkeet
  • Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa sekä asiakastapahtumissa
  • Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden ja työntekijäehdokkaiden hankintaan liittyen, voimme käyttää esimerkiksi mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

  Käytämme kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, mitkä saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa, ja ICT Direct Finland Oy pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

  Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

  • Käytämme MailChimpia markkinointiin. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.
  • Käytämme TeamTailoria työntekijäehdokassuhteiden hoitamiseen. Tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot, osaamiseen ja työhistoriaan liittyvät tiedostot sekä suhteeseen liittyvät toiminteet kuten ehdokkaan kanssa käydyt keskustelut, tapaamiset ja muut aktiviteetit.
  • Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen Pipedrivea, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten asiakkaan kanssa käydyt keskustelut, tapaamiset ja muut aktiviteetit
  • Käytämme Maventa laskutusjärjestelmää, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: Asiakkaan henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten laskutus ja reskontra.
  • Käytämme asiakkuuksien hoitamiseen Pipedrivea, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot, asiakkaan kanssa käydyt keskustelut, tapaamiset ja muut aktiviteetit sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten raporttipyynnöt sivustolta.
  • Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen WordPressiä, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä muut toiminteet kuten uutiskirjetilaukset ja yhteydenottopyynnöt sivustolta.
  • Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Käytämme tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita ja voimme tässä yhteydessä siirtää käsittelemiämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  ICT Direct Finland Oy:llä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

  Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

  Järjestelmä on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

  Tarkastusoikeudet

  Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa, elleivät meidän oikeutettu etumme tai laissa asetettu vaatimus estä joidenkin henkilötietojen poistamista. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen ICT Direct Finland Oy, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki.

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen ICT Direct Finland Oy, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki.

  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen ICT Direct Finland Oy, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki.

  Evästeet

  Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto varastoi vierailijan tietokoneelle ja jonka vierailijan selain tarjoaa verkkosivulle joka kerta vierailijan vieraillessa sivustolla. Käytämme verkkosivuillamme sellaisia evästeitä, jotka tekevät mitä niiden on tarkoituskin tehdä – parantaa käyttäjäkokemusta tai seurata ICT Direct Finland Oy:n verkkosivujen liikennettä. Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista evästeille hälytyksen.

  Verkkosivujen analyysit ja mainos evästeet

  Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa.

  ICT Direct Finland Oy:n verkkosivut käyttävät Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luoma informaatio siitä, miten käytät verkkosivustoa (mukaan lukien IP- osoitteesi) lähetetään ja varastoidaan Googlen toimesta Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Sivumme käyttää IP-anonymisointia. Näin ollen Google lyhentää/anonymisoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen jäsenten kansalaisten IP-osoitteen viimeisen oktetin. Ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa koko IP-osoite lähetetään ja lyhennetään Yhdysvalloissa Googlen palvelimien toimesta. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuntarjoajan puolesta sivun käytön arvioimiseen, verkkosivujen liikennettä koskevien raporttien laatimiseen verkkosivujentoimittajille ja muiden verkkosivujen liikenteeseen ja verkkosivujen käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi verkkosivujentarjoajalle.

  Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamaan ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on saatavilla täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en tai käyttämällä muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.

  Käytämme myös Google Analyticsia analysoidaksemme Google Ads ja DoubleClick Cookies –palveluiden tietoja. Voit estää tämän tietojen käsittelyn Googlen yksityisyysasetuksien kautta täältä: https://myaccount.google.com/

  Päivitetty 2.9.2021.