Milleniaalit, ovat muuttaneet työelämää (osa 1)

Takaisin artikkeleihin. Julkaisija 24.5.18

Ketä he ovat..

Milleniaaleiksi lasketaan vuosien 1982-2000 välillä syntyneet. He ovat työpaikkojen nuorimmat työntekijät, jotka muodostavat lähitulevaisuudessa entistä merkittävämmän osan työvoimasta.

Milleniaalit ovat tuoneet työpaikalle erilaista arvomaailmaa. Erilaisuus näkyy heidän työtavoissaan, heidän sitoutumisessaan työpaikkaan, ja on tarpeen huomioida myös heitä rekrytoitaessa.

Tämä blogikirjoitus pyrkii määrittelemään tätä nuorempaa sukupolvea ja kuvaamaan heitä erityisesti työntekijöinä. Myöhemmässä blogikirjoituksessa keskitytään milleniaalien rekrytointiin, silloin kohderyhmätuntemus on oleellista. Tässä kohtaa ICT Direct voi tulla avuksesi.

..ja mistä heidät tunnetaan

Milleniaalit  kuten ei-milleniaalitkin  muodostavat luonnollisesti heterogeenisen joukon työntekijöitä yksilöllisine eroineen, niin arvojen kuin uratavoitteidenkin suhteen. Jos kuitenkin yleistetään, voidaan sukupolvierojen sanoa heijastuvan siitä aikakaudesta, jolloin sukupolvi varttui ja siirtyi työelämään.

Milleniaalit käsittävät pääosin kaksi sukupolvea: Y ja Z. Tiede-lehden artikkeli kuvaa sukupolvea Y (vuosina 1989-1995 syntyneet) joukoksi yksilöllisiä nettinatiiveja. Nämä nousukauden milleniaalit voidaan nähdä kansainvälisinä materialisteina, joilla on sitoutumisvaikeuksia. Sukupolvi Z (vuosina 1995-2000 syntyneet) puolestaan korostaa kohtuullisuutta kulutuksessa sekä ympäristötietoisuutta. Nämä talouskriisin aikana varttuneet milleniaalit hidastavat ja syövät luomua. Aineettomien arvojen korostus näkyy heissä enemmän kuin aikaisemmissa sukupolvissa. Palkka käytetään mieluummin kokemuksiin kuin omistamiseen.

Sukupolvia Y ja Z yhdistää halu viedä itseään ja asioita eteenpäin. Työelämän jatkuva muutos on heille luonnollista ja he näkevät organisaatiomuutokset lähinnä mielekkäinä mahdollisuuksina. Dynaaminen milleniaali on toisaalta myös kärsimätön. Uraa hän suunnittelee yleensä lyhyellä aikajänteellä eteenpäin.

Nuoremmat sukupolvet voivat kokea hierarkian rajoittavana eivätkä välttämättä turhia kumartele esimiesten suuntaan. He ottavat vastuun omasta kehittymisestään ja työpaikan chain of command saattaa tuntua keinotekoiselta. Milleniaalit uudistavat työelämää kyseenalaistamalla olemassa olevat toimintatavat.

Diginatiivi milleniaali on myös tottunut monikanavaviestijä ja on omassa viestinnässään aiempaa sukupolvea suorempi.

He tekevät töitä eri syistä.

Milleniaalien sitoutuminen työhön tulkitaan helposti vajavaiseksi. Heillä on arvioitu olevan keskimäärin 15-20 työpaikkaa elämänsä aikana. Tämä erottaa heidät merkittävästi aikaisemmista sukupolvista. Helsingin Sanomien artikkelin mukaan valtaosa milleniaalista pohtii työpaikan vaihtoa seuraavan viiden vuoden sisään. Työpaikkaan sitoudutaan, jos se sitoutuu sinuun, saattaa nuorempi polvi järkeillä.

Mihin milleniaali sitten sitoutuu? Mukavaan työyhteisöön, missä on matala hierarkia. Hän haluaa olla osa työyhteisöä.  Hän arvostaa myös vapaa-aikaansa ja toivookin yksilöllisiä ratkaisuja työn ja vapaa-ajan yhdistämisen suhteen. Tiukat työajat ja rajattu henkilökohtainen vapaus eivät houkuttele, kun taas joustava työaika, etätyömahdollisuus sekä pitkät lomat sitäkin enemmän.

Milleniaali kannattaa valmentavaa johtamista, mikä edesauttaa itsensä kehittämistä ja sitä kautta nopeaa etenemistä. Lisäksi hän haluaa kokea merkityksellisyyttä työssään. Palkkaus on myös tärkeää, mutta sen edelle saattavat menevät niin kehittymismahdollisuudet kuin työn ja vapaa-ajan tasapainon vaaliminen. Kun milleniaali viihtyy, hän ei vaan sitoudu, hän on myös valmis joustamaan.

Jos työpaikka ei kuitenkaan tarjoa näitä asioita, uraliike saatetaan toteuttaa toisaalla. Kun useat nuoret työntekijät miettivät työpaikan vaihtamista, onko oikein päätellä, että moni työpaikka ei tarjoa edellä kuvattuja asioita? Voidaan ainakin todeta, että milleniaalin sitouttaminen vaatii uudenlaista lähestymistapaa.

Milleniaalilla on selvä ajatus urakehityksestä ja työympäristöstä, minkä he haluavat saavuttaa. Jos voi tarjota milleniaalille uran, jota hän etsii, hän voi olla työpaikkasi uudistava voima – kehittämismyönteinen ja kunnianhimoinen työntekijä, josta kannattaa pitää kiinni.

***

Tätä blogia varten on tutustuttu ja käytetty lähteenä seuraavia ansiokkaita kirjoituksia: